Deres indkøbsvogn er tom

Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Informationer om AVKOM ApS

Virksomhedens navn: AVKOM ApS

Virksomhedens cvr. nr: 31857767

Virksomhedens fysiske etableringsadresse: Fabriksparken 14, 2600 Glostrup

Virksomhedens e-mail: Salg@44560560.dk

Virksomhedens telefonnummer: +45 44 560 560

2. Indledning

 1. 1.Disse Salgs- og Leveringsbetingelser (herefter kaldt Betingelser) gælder for AVKOM ApS’ (herefter kaldt Sælger) produkter mellem Sælger og Køber. Tilsammen benævnes Sælger og Køber som Parterne.

 1. 2.Sælgerens virksomhedsområde er distribution af bl.a. projektorer, interaktive tavler og monitorer til Køber, der videreforhandler disse.

 1. 3.Betingelserne kan ikke fraviges medmindre andet følger af lov eller tydelig aftale.

3. Produktspecifikationer


1. Alle specifikationer vedrørende produktet og pris er alene vejledende. Oplysningerne er alene bindende, såfremt disse udtrykkeligt er gengivet i købsaftalen.

2. Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. af et produkt bliver ændret forinden leveringstidspunktet, leveres produktet med disse ændringer, såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.

4. Køb og Betaling

 1. 1.Sælgers tilbud er bindende 5 dage fra tilbuddets egen datering.
 1. 2.Der tages forbehold for udgåede varer.
 1. 3.Alle priser er i danske kroner pr.og er ekskl. moms, told og enhver anden statslig afgift.
 1. 4.Køber har ingen returret, medmindre Parterne skriftligt har aftalt dette.
 1. 5.Med mindre andet er aftalt, erlægges betaling netto kontant senest 10 dage efter fakturadatoen.
 1. 6.Sælger er berettiget til at kræve forudbetaling som betingelse for levering.
 1. 7.Betaling skal ske på den af Sælger anviste måde.
 1. 8.Ved enhver forsinket betaling er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra fakturadatoen med 2 % pr. måned indtil betaling sker. I tillæg kan Sælger kræve godtgørelse for rykker- og inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af det udestående beløb.
 1. 9.Aftalte rabatter ydes kun såfremt betaling sker rettidigt.

5. Leveringstid - forsinkelse

 1. 1.Leveringstid anføres i ordrebekræftelsen.
 1. 2.Leveringstiden er vejledende og kan således afvige i det konkrete tilfælde. Forlængelse af leveringstiden kan eksempelvis ske, hvis (ikke udtømmende);
 1. a.Køber undlader at opfylde sin betalingspligt eller ikke afgiver korrekte oplysninger,

b.Der er leveringsproblemer fra underleverandører,

 1. c.Der er uforudsete forhold så som arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder og restriktioner af drivkraft.
 1. 3.Sælgeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med forsinkelse.
 1. 4.Køber er berettiget til at hæve handlen, såfremt leveringstiden er overskredet med 40 dage (alle dage inkl.).
 1. 5.Køber kan dog ikke hæve handlen, såfremt forsinkelsen skyldes Købers forhold.

6. Levering

 1. 1.Levering sker på Sælgers lager, medmindre andet er anført eller aftalt.
 1. 2.Risikoen for varen overgår til Køber ved levering.
 1. 3.Ejendomsretten til produktet overgår til Køber når fuld betaling er sket.

7. Mangler

 1. 1.Køber må straks ved modtagelsen, og inden produktet tages i brug eller bearbejdes, gennemgå produktet for mangler.
 1. 2.Reklamationer skal fremsættes straks og absolut senest 5 dage efter levering. Dette gælder også produkter, der skal monteres.
 1. 3.Såfremt der konstateres ikke-uvæsentlige mangler, skal Køber acceptere omlevering eller afhjælpning fra Sælgers side inden rimelig tid.
 1. 4.Produkterne leveres med de af producenterne angivne garantier. Yderligere produktgaranti gives ikke.

8. Ansvar

 1. 1.Forvolder en leverance fra Sælger skade, er Sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af Sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. I øvrigt er sælgers produktansvar reguleret af gældende danske regler om produktansvar

 1. 2.Sælger påtager sig intet ansvar i forbindelse med forsinkelse, prisforskydelser og manglende leveringsevne når dette skyldes aftalebrud fra Sælgerens leverandør.
 1. 3.Sælgeren er ikke bekendt med, at Sælger/produktet ved salget til Køber krænker tredjeparts patent-, varemærke-, mønster- eller andre rettigheder, men Sælger er uden ansvar for, om dette alligevel måtte være tilfældet, eller om sådan krænkelse antages at foreligge ved Køberens køb af produktet eller den brug, Køberen vil gøre heraf. Såfremt Sælgeren alligevel måtte blive pålagt noget ansvar for en sådan krænkelse, er Køberen pligtig straks efter påkrav at friholde Sælgeren for enhver følge heraf, herunder alle sagsomkostninger.
 1. 4.Angående produkter, der sælges med brugsvejledning henvises i øvrigt til disses særskilte retningslinier – herunder vedrørende udskiftning, reparation og vedligeholdelse. Sælger påtager sig ikke ansvar for rigtigheden heraf.
 1. 5.Sælger er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, der skyldes faktorer, som Sælgeren ikke er herre over.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Sælgerens kontrol, og som påvirker Sælgerens muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

9. Værneting og lovvalg

1. Tvister mellem Parterne skal indledningsvist forsøges bilagt ved forhandling. Opnås et forligsresultat ikke skal sagen afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København som værneting.

2. Dansk ret finder anvendelse, dog ikke reglerne i den internationale købelov, CISG.

AVKOM ApS  •  Fabriksparken 14  •  2600 Glostrup  •  Tlf. + 45 44 560 560  • salg@44560560.dk  •  CVR: 31857767